من هیچوقت بخش سبز کاهو رو دوست نداشتم

بچه که بودم اما اول همین بخش کاهو رو میخوردم

بعد آوند سفیدش میموند که من عاشقش بودم

کنکور پارسالم عین اون برگ سبز بود

کنکور امسالم باید همونی بشه که دوسش دارم...