فک کنم اگه تو دنیای هری پاتری بودم

بیشترین طلسمی که ازش استفاده میکردم

آبلیویت بود.