مثلا تابستان باشد

بعد چند ماه به خودت استراحت بدهی 

از کار و کار و کار و زحمت

دست زنت را بگیری ببری خانه بچه ها

رسیده نرسیده خبر بدهند 

خانه ات خالی شده

(شما بخوانید خالی کرده اند)


+ کمی خونه جدید کار داره

فعلا صدای کوثر رو از همین خونه پذیرا باشید

:)