اینایی که ۷ صب آرایش کرده تو جلسه کنکور بودن

ساعت چند بیدار شدن ینی؟