میکُشمش

حالا کُشتن که نه

ولی میکُشمش


+ نت ندارم دوستان

نتم وصل شه نظراتو تایید میکنم

ممنون از صبوریتون.