+خونه ای که اینترنت نداشته باشه خونه نیست.

-پس چیه؟ کرکولیه*؟

+بلکم بدتر...


* کرکولی همون لونه مرغه!

+ بالاخره نت گرفتم.