تابستان خود را تا ۵ صبح بیداریم

 کپه مرگ را گذاشته نذاشته

 ۸ صب حکومت نظامی به پا کرده 

ما را برمیخیزانند!