یه حس احمقانه ای ته دلم میگه امسالو بمون باز

من تازه یاد گرفتم چجوری باید درس خوند