غلط کرده هرکی میگه ظرفیت پزشکی محدوده
تو اینستا هرکیو میبینی زده مدیکال استیودنت!