ما رفتیم گیلان لباس مجلسی بخریم

۶ تا کتاب خریدیم برگشتیم!


+ گیلانیایی که اینجا رو میخونید

ناموسا دختراتون تو عروسیا مانتو میپوشن فقط؟

هر ور رو نگاه میکردی مانتو بود و مانتو...