به نظرتون چند صد سال دیگه باید بگذره

تا یه گروهی از مردم بفهمن

بعضیا سکوت شب و دوس دارن

و بعضیای دیگه غوغای روز رو؟