خدا کنه حال هفته بعدم از امشبم بهتر باشه

+و کنکوری که همچنان خر است.