از این دخترای آروم، 

که اگه یه هفته هم کسی باهاش حرف نزنه کاری به کار بقیه نداره.

اهل جنگ و دعوا نیست فقط تا وقتی کسی اذیتش نکنه؛

دخالت بیجا تو زندگیش نکنه.

من آرومم اما رو خوابم حساسم،

رو وسایلم،

لباسام،

کتابام،

رو زندگیم کلا.

وقتی کسی کتابمو ببره نسخه خطی پاره پوره تحویل بده؛

یا وقتی که خواب باشم و با لگد! بیدارم کنن؛

یا وقتی بدون در جریان گذاشتن من لباسامو جر واجر میکنن؛

دست خودم نیست نمیتونم آروم بمونم.

و کاملا هم طبیعیه!