+خاله عروسی من باید برقصیا

-خبر مبریه؟

+ چه خبری مثلا؟

-...

+نه بابا!

به خودش اشاره میکنه و میگه:

-سرتو میبرما! حًلا گًت تر از توام دره ها!*


*هنوز بزرگتر از توام هستا!