هی دختر تو اگه قرار باشه به همه چی انقد اهمیت بدی

 زود پیر میشی میوفتی میمیریا...