یه سری آدم ها هم هستن که نه فقط به عالی ترین حالت

بلکه به معمولی ترین حالت هم گند میزنن